گالری تصاویر – شکوما

گالری تصاویر

اولین تولید کننده صنعتی شکلات در ایران

سال تاسیس ۱۳۳۶


۳

شکوما

تولید کننده شکلات صنعتی در ایران

۱
۲

۲
۳

شکوما

تولید کننده شکلات پذیرایی در ایران

۴

شکوما

تولید کننده شکلات در انواع بسته بندی

۳۸
۳۹

شکوما

تولید کننده شکلات کادوئی در ایران


۲۸

شکوما

تولید کننده شکلات در طعم های مختلف

۸
۳۵