گالری تصاویر – شکوما

گالری تصاویر

اولین تولید کننده صنعتی شکلات در ایران

سال تاسیس ۱۳۳۶


۳

شکوما شکلات ما

تولید کننده شکلات صنعتی در ایران

۱
۲

۲
۳

شکوما شکلات ما

تولید کننده شکلات پذیرایی در ایران

۴

شکوما شکلات ما

تولید کننده شکلات در انواع بسته بندی

۳۸
۳۹

شکوما شکلات ما

تولید کننده شکلات کادوئی در ایران


۲۸

شکوما شکلات ما

تولید کننده شکلات در طعم های مختلف

۸
۳۵